Smluvní podmínky 5DM.cz, s.r.o.

1 ÚVOD

1.1 Společnost 5DM.cz, s.r.o., IČ 24818046, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Školská 694/32,  PSČ  110  00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177098 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům Služby prostřednictvím internetových stránek www.topsrovnani.cz.

1.2 Služby poskytované prostřednictvím www.topsrovnani.cz zahrnují srovnání nabídek produktů Třetích osob, zprostředkování obchodních poptávek a nabídek, sdělování obchodních nabídek a marketingové kampaně.

1.3 Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených Služeb se řídí těmito Smluvními podmínkami (dále rovněž „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

2 DEFINICE

2.1 Poskytovatel. Poskytovatelem Služeb je společnost 5DM.cz, s.r.o., IČ 248  18  046, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Prokopská 297/10,  PSČ  118  00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177098.

2.2 Propojené osoby. Propojenými osobami se rozumí další společnosti propojené s Poskytovatelem.

2.3 Uživatel. Uživatelem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla Registraci.

2.4 Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.

2.5 Služby. Službou se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doménách a internetových stránkách www.topsrovnani.cz provozovaných Poskytovatelem (dále jen „Internetové stránky“).

2.6 Užívání Služby. Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doméně Služby, zejména registrace Uživatele, prohlížení obsahu Internetových stránek, vyplnění Registračních, Poptávkových a jiných formulářů a jejich odesílání, zadávání jakýchkoli údajů a jejich odesílání.

2.7 Obsah Služby. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob.

2.7.1 Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (včetně děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, které vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

2.7.2 Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (včetně děl autorských) přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služby na Internetové stránky.

2.7.3 Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (včetně děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služby.

2.8 Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry užívání Služby (např. uživatelské jméno, e-mailovou adresu, nastavení Služby apod.).

3 REGISTRACE UŽIVATELE

3.1 Registrace. Pro Užívání Služby je nezbytné provedení Registrace. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby.

3.2 Bezplatnost Registrace. Registrace Uživatele není zpoplatněna a je poskytována Poskytovatelem Uživatelům zdarma.

3.3 Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním Registračního formuláře. Registračním formulářem se rozumí jakýkoli formulář, ve kterém Uživatel vyplňuje údaje o své osobě a jehož součástí je možnost Uživatele vyjádřit svůj souhlas s  těmito Podmínkami. Registrační formulář může být součástí i jiného formuláře, například Poptávkového formuláře.

3.4 Nezletilí. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Podmínkami.

3.5 Registrační proces. Registrace se provádí na Internetové stránce příslušné k dané Službě. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat.

3.6 Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a užívat Službu Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně (dále jen „Nepovinné osobní údaje“). Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“ a „Zákon o ochraně osobních údajů“). Na tyto Osobní údaje se použije ustanovení článku 6 (Ochrana Informací, ochrana osobních údajů) těchto Podmínek.

3.7 Souhlas s Podmínkami. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a užívání Služby. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím se smluvními podmínkami“, které je umístěno v Registračním formuláři.

3.8 Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

3.9 Uživatelský účet. Dokončením Registrace může být Uživateli založen Uživatelský účet.

3.10 Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemůže být Služba užívána. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup ke Službě, jestliže užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

3.11 Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 12 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“), je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.

4 SLUŽBA SROVNÁNÍ NABÍDEK PRODUKTŮ

4.1 Srovnání nabídek produktů. Poskytovatel zobrazuje na svých Internetových stránkách informace o produktech, jako jsou dodávky plynu, elektřiny, povinné ručení, hypotéky a další finanční produkty (dále jen „Produkty“ a „Informace o Produktech“), a umožňuje jejich srovnání, například pomocí kalkulaček.

4.2 Informace o Produktech. Informace o Produktech zahrnují informace o cenách a některých dalších podmínkách Produktů. Informace o Produktech zobrazené na Internetových stránkách jsou pouze orientační, přesné informace může Uživatel získat u dodavatelů Produktů. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost, správnost, přesnost nebo aktuálnost Informací o Produktech nebo výsledů srovnání.

4.3 Poptávkový formulář. V  případě, že má Uživatel zájem získat bližší informace o Produktech a jejich srovnání, vyplní Poptávkový formulář. Na základě informací poskytnutých v  Poptávkovém formuláři může být vygenerováno srovnání Produktů. Informace poskytnuté Uživatelem v Poptávkovém formuláři (včetně Osobních údajů) budou zaslány dodavatelům Produktů – Příjemcům Osobních údajů (viz článek 6.10 těchto Podmínek), kteří Uživatele mohou oslovit s  konkrétní nabídkou svých Produktů.

5 PRÁVA A POVINNOSTI

5.1 Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že

5.1.1 je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,

5.1.2 nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služby,

5.1.3 veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

5.1.4 užíváním Služby ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných Českou republikou ani jinými státy,

5.1.5 se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

5.1.6 si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služby může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob.

5.2 Obecné závazky Uživatele. Uživatel se zavazuje, že:

5.2.1 neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky nebo jiných států,

5.2.2 nebude užívat Službu, pokud by jejím užitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky nebo jiných států,

5.2.3 pokud je mu méně než 18 let, nebude užívat Službu, u které je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

5.2.4 bude užívat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,

5.2.5 pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,

5.2.6 zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,

5.2.7 nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob,

5.2.8 pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,

5.2.9 nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,

5.2.10 nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,

5.2.11 nebude porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem, než je uvedeno v předchozích bodech, a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

5.3 Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:

5.3.1 kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoli změnit způsob poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,

5.3.2 kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,

5.3.3 kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele.

5.4 Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení, obchodní prvky a další duševní vlastnictví Poskytovatele.

5.5 Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude užívat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služby Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet.

6 OCHRANA INFORMACÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Informace. Informacemi se rozumí Informace poskytnuté Uživatelem a Informace získané při užívání Služeb a jakékoli další údaje týkající se Uživatelů získané v  souladu s  právními předpisy (dále jen „Informace“).

6.2 Ochrana Informací. Poskytovatel chrání Informace v míře, která odpovídá stupni technického rozvoje, a zavazuje se s nimi nakládat pouze v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy.

6.3 Informace poskytnuté Uživatelem. Informace poskytnuté Uživatelem jsou informace, které Uživatel sdělí Poskytovateli. Jsou to zejména informace a údaje poskytnuté při Registraci, v  Registračním formuláři nebo Poptávkovém formuláři nebo při jakémkoli užívání Služeb.

6.4 Informace získané při užívání Služeb.  Informace získané při užívání Služeb jsou informace, které Poskytovatel získá při užívání Služeb Uživatelem, včetně informací o způsobu, jakým Uživatel Služby užívá. Tyto informace mohou zahrnovat:

6.4.1 Informace z  komunikačního protokolu a jejich analýzy, jako jsou (i) podrobnosti o tom, jakým způsobem Uživatel Službu užil, například vyhledávací dotazy Uživatele, délka návštěvy Internetových stránek, podstránky, které Uživatel navštívil, (ii) adresa internetového protokolu, typ přístupu k internetu, datum a čas požadavku nebo odkazující adresa URL (iii) informace o zařízení, jakou jsou verze operačního systému, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče (iv) soubory cookie a anonymní identifikátory.

6.4.2 Údaje o obsahu a způsobu užívání Služeb a typovém chování Uživatele (behaviorální údaje). Poskytovatel je oprávněn provádět analýzy o chování Uživatelů na Internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří například měření návštěvnosti Internetových stránek, počet zhlédnutí jednotlivých podstránek Internetových stránek a reklamních bannerů a počet kliknutí na jednotlivý banner.

6.4.3 Lokalizační údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení Uživatele.

6.5 Spojení Informací. Poskytovatel je oprávněn Informace propojovat s jinými Informacemi. Účelem propojení Informací může být například nabídnout Uživateli vhodné Služby a Produkty.

6.6 Osobní údaje. Součástí Informací mohou být, a pravidelně také budou, Osobní údaje Uživatelů.

6.7 Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace uděluje Uživatel v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek Poskytovateli jako správci. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, které je umístěno v Registračním formuláři.

6.8 Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

6.8.1 Rozsah Osobních údajů. V souladu s  článkem 3.6 těchto Podmínek vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další Nepovinné osobní údaje. Součástí Osobních údajů mohou být údaje o Uživateli, jako je titul, jméno, příjmení, adresy (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa), rodné číslo, případně národní identifikátor, datum narození, věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, údaje o dokladech totožnosti, telefonní čísla a e-mailová spojení, obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, čísla SIM karet, účastnické telefonní číslo.

6.8.2 Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

6.9 Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl přiměřená opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

6.10 Omezení nakládání s  Osobními údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.

6.11 Příjemce Osobních údajů a předávání Osobních údajů. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele třetím osobám jako Příjemcům Osobních údajů. Seznam Příjemců, rozsah předávaných Osobních údajů a účel zpracování naleznete na této stránce.

6.12 Zpracovatel Osobních údajů. Správce je oprávněn pověřit v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako Zpracovatele Osobních údajů. Seznam Zpracovatelů, rozsah zpracovávaných Osobních údajů a účel zpracování naleznete na této stránce.

6.13 Zpracování Osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby a pro potřeby Třetích osob, a to zejména za účelem poskytování Služeb (včetně služby srovnání nabídek produktů podle článku 4 těchto Podmínek), za účelem zlepšování kvality Služeb a pro Marketingové účely.

6.14 Zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel a Příjemce je oprávněn Osobní údaje zpracovávat pro veškeré marketingové, propagační a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a provádění průzkumů trhu) Poskytovatele a Třetích osob (dále jen „Marketingové účely“). V rámci zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje jak pro vlastní marketingové, propagační a obchodní aktivity, tak pro marketingové, propagační či obchodní aktivity Třetích osob.

6.15 Obchodní sdělení, reklama. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele a Třetích osob, a to prostřednictvím Poskytovatele a Příjemců jako odesílatelů. Obchodní sdělení je Poskytovatel nebo Příjemce oprávněn zasílat elektronicky (zejména formou SMS, MMS, e-mailu) s  využitím elektronického kontaktu Uživatele poskytnutého Poskytovateli, písemně nebo je zpřístupnit v souvislosti s poskytováním kterékoli nabízené Služby. Uživatel má právo kdykoliv, i při zaslání každé jednotlivé zprávy, další zasílání obchodních sdělení zdarma odmítnout.

6.16 Souhlas s  nahráváním telefonických hovorů. Uživatel souhlasí s tím, že jeho telefonní hovor s informačními službami a zákaznickým centrem či externími operátorskými centry Poskytovatele nebo Příjemců může být nahráván, a to za účelem vnitřní kontroly Služeb a zvyšování jejich kvality, za účelem zajištění důkazu o transakci uskutečněné prostřednictvím informačních služeb, zákaznického centra či externího operátorského centra nebo za účelem zajištění důkazu o průběhu komunikace mezi účastníkem a zaměstnanci informačních služeb, zákaznického centra či externího operátorského centra.

6.17 Souhlas se získáním informací o bonitě. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel nebo Příjemce získali informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Uživatele z nezávislé databáze centrálního registru dlužníků, pokud jsou takové informace nutné k posouzení jeho žádosti při užívání Služby.

6.18 Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu užívání Služby Uživatelem a 15 let po ukončení užívání Služby, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku 6 Podmínek je dobrovolný, s  výjimkou poskytnutí Povinných osobních údajů pro účely poskytování Služby. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány.

6.19 Přístup Uživatele k  Osobním údajům. Uživatel má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele nebo Příjemce) o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel (nebo Zpracovatele nebo Příjemce) poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném Zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel (nebo Zpracovatele nebo Příjemce) zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele nebo Příjemce) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatele nebo Příjemce) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.20 Poskytnutí Osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit Osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Třetích osob nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo Třetích osob.

7 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1 Vyloučení záruk. Služba poskytovaná Poskytovatelem Uživateli je poskytována „tak jak je“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.

7.2 Odpovědnost za škodu. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob.

7.3 Poskytovatel vůči Uživateli zejména  neodpovídá  za:

7.3.1 jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,

7.3.2 jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu,

7.3.3 jakýkoliv jiný následek používání Služby.

7.4 Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).

7.5 Obsah Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software Třetích osob nabízený Uživatelům v rámci Služby. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.

7.6 Vztah mezi Uživateli a Třetími osobami. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě užívání Služby. Jakýkoli právní vztah mezi Uživatelem a Třetí osobou je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu.

7.7 Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou Uživatelem při Registraci nebo na adresu trvalého pobytu nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu  uvedenou za tímto účelem na Internetových stránkách  a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

8.2 Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla uvedeného za tímto účelem na Internetových stránkách  a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).

8.3 Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky, jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službou, se řídí právním řádem České republiky.

8.4 Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službou, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

8.5 Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

8.6 Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

8.7 Změny a účinnost změn Podmínek

8.8 Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek, zejména pak v  případě, že dojde ke změně právních předpisů nebo jejich výkladu nebo ke změnám na trhu elektronických komunikací nebo souvisejícím se Službami. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli tím, že nové znění Podmínek uvede na svých Internetových stránkách.

8.8.1 Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání Služby ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

8.9 Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Podmínek, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace Užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu těchto Podmínek.

8.10 Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 19. 10. 2012.

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru