Zásady ochrany osobních údajů

Společnost 5DM.cz, s.r.o., se sídlem Školská 694/32, Praha 1, Nové Město 110 00 Praha 1, IČO: 24818046 (dále jen „5DM“) jako provozovatel stránek www.topsrovnani.cz si váží Vaší důvěry a současně ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně dodržování zásad a pravidel stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Proto 5DM jako provozovatel webových stránek www.topsrovnani.cz (dále jen „Webové stránky“) si Vás dovoluje informovat o níže popsaném zpracování Vašich osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, využijete-li námi nabízených služeb na Webových stránkách (dále jen „Zásady“).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost 5DM a Vaše osobní údaje, tj. informace o Vás, na základě kterých Vás lze přímo či nepřímo identifikovat, bude zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

1.2 Kdo je správcem osobních údajů, je vždy odvislé od účelu, pro který nám byly Vaše osobní údaje poskytnuty a o tomto účelu vždy transparentně informujeme. Ať už je to v textu Zásad nebo v textu Vašeho souhlasu se zpracováním. A je potřeba zdůraznit, že ne ve všech případech je společnost 5DM v pozici správce a podle toho se i odvíjí konkrétní zpracování Vašich osobních údajů.

2. 5DM jakožto správce osobních údajů

2.1 Společnost 5DM zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
- jméno a příjmení;
- email;
- telefonní číslo;
- adresa.

2.2 Vaše osobní údaje, které jsou uvedeny výše, zpracováváme k následujícím účelům:
- za účelem jejich předání dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu - na základě Vámi uděleného souhlasu, přičemž bez udělení tohoto souhlasu nebude možné tyto údaje předat takovému dodavateli, aby Vás mohl oslovit s konkrétní nabídkou vycházející z Vaší poptávky;
- za účelem prokázání dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu, že jste k získání takové služby nebo produktu využili naši Webovou stránku - na základě našeho oprávněného zájmu (doba zpracování osobních údajů činí v tomto případě zpravidla nejdéle 1 rok od jejich poskytnutí);
- za účelem zasílání nabídek produktů a služeb 5DM a třetích osob - na základě Vámi uděleného souhlasu (viz text samotného souhlasu).

2.3 Vaši emailovou adresu můžeme také zpracovávat pro účely zasílání newsletteru (nabídek produktů a služeb 5DM a třetích osob) v případě, že se přihlásíte k odběru newsletterů na Webových stránkách. Abychom se ujistili, že nedošlo k chybě při zadávání e-mailové adresy, používáme postup dvojího přihlášení. Poté, co svou e-mailovou adresu zadáte do pole pro přihlášení, zašleme vám odkaz pro potvrzení. Po kliknutí na tento odkaz pro potvrzení bude Vaše e-mailová adresa zařazena do našeho adresáře. Tento Váš dobrovolně udělený souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@5dm.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

2.4 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování. Průběžně prověřujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly zpracovávány, Vaše osobní údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

2.5 Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem jejich předání dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu budou zpracovávány po dobu potřebnou k jejich předání takovému dodavateli (zpravidla do uplynutí 1 měsíce od jeho udělení) nebo do doby, dokud jej neodvoláte a Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání nabídek produktů a služeb 5 DM a třetích osob budou zpracovávány po dobu 3 let od jeho udělení nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaje o udělení/odvolání souhlasu.

3. Další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů

3.1 S ohledem na charakter poskytované služby na Webové stránce, je potřeba zdůraznit, že společnost 5DM zpracovává Vaše osobní údaje výlučně v souladu s těmito Zásadami. Po předání Vašich osobních údajů ze strany 5DM dodavateli Vámi poptávané služby nebo produktu na základě Vašeho souhlasu nemá 5DM již přístup k těmto předaným osobním údajům a pro jakékoliv jejich další zpracování, včetně účelů, pro který budou dále případně zpracovávány, není společnost 5DM v pozici správce, ani zpracovatele.

3.2 Citlivé údaje, kterými se rozumí informace o Vás vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, po Vás nepožadujeme a nejste povinni je poskytnout. Pokud tak učiníte, resp. poskytnete nám jakékoliv citlivé údaje, činíte tak dobrovolně dle vlastního uvážení.

3.3 Naše Webové stránky, ani služby, které na nich zprostředkováváme, nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

3.4 Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, kdy ochrana Vašich dat je naší prioritou a Vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Berete rovněž na vědomí, že 5DM vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, nicméně 5DM nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k Vašim osobním údajům a/nebo k příslušné databázi 5DM, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda náš systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a tato opatření rovněž pravidelně aktualizujeme.

3.5 Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům 5DM a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.

3.6 Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, jejichž odborných a specializovaných služeb využíváme při plnění našich závazků a povinností. Tyto třetí osoby si pečlivě vybíráme z těch subjektů, které jsou schopni zajistit příslušná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost 5DM. Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou, podle služby, kterou využíváte:
- osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
- osoby, které pro nás zajišťují podpůrné technické či serverové služby mj. za účelem dostatečného zabezpečení a integrity Webových stránek a poskytovaných služeb;
- osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti Webových stránek;
- osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
- provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
- osoby, které jsou či budou majetkově propojeny s 5DM.

Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem, jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU (např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

3.7 Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů, kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsme povinni Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušných orgánům státní správy, soudům apod.).

4. Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům

4.1 Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu některého z Vašich práv.

4.2 Mezi tato Vaše práva patří zejména:
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo na opravu osobních údajů;
- právo na výmaz osobních údajů;
- právo na omezení zpracování osobních údajů;
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
- právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

4.3 Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže jejich bližší vysvětlení:
- právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;
- právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;
- právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;
- právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);
- právo vznést námitku znamená, že budete mít právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které 5DM zpracovává na základě svého oprávněného zájmu.
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na kontaktech uvedených níže.

Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

4.4 Pokud jde o stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5. Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím formuláře na našich Webových stránkách, případně emailem na info@5dm.cz.

6. Cookies v rámci služeb na Webových stránkách

6.1 Cookies se rozumí malé soubory dat, které jsou při návštěvě Webových stránek ukládány v počítači uživatele Webových stránek, smartphonu nebo jiného koncového zařízení, prostřednictvím kterého realizujete přístup k internetu. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Bližší informace o využívání cookies najdete na Webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad vždy uvedeme. Novou verzi Zásad oznámíme na Webovém rozhraní, případně jiným vhodným způsobem tak, abyste se s aktuálním zněním Zásad mohli bez nepřiměřených potíží seznámit.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Odesláním registrace k newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru